دکتر محمد علی نیلفروش زاده

متخصص پوست و مو


استخدام پرستار ترک زبان

گزارش طرح سلول بنیادی فو

ثبت خاطرات در وب سایت

لینک مرکز تحقیقات پوست و

هفته نامه سلامت

مشاوره پوست- پیوند مو - لی

برنامه تلویزیونی

لیست برنامه های تلویزیونی دکتر نیلفروش زاده از مهر ماه سال1387

یکشنبه 14/7/87 ساعت 20:00 برنامه جام جم 2

یکشنبه 5/7/87 ساعت 7:00 برنامه روز از نو شبکه 2

دوشنبه 6/8/87 ساعت 13:30 برنامه پوست و مو شبکه مهارت

روزهای فرد شبکه مهارت(7) 13:30 برنامه های پوست و مو

یکشنبه های هر هفته ساعت 19:00 برنامه گذر تندرستی شبکه اصفهان

جمعه 17/8/87 ساعت 20:10 برنامه کیمیای سلامت شبکه اصفهان

دوشنبه18/9/87 ساعت 9:30برنامهسیب شبکه تهران

دوشنبه 18/9/87ساعت9:30 برنامهسیب شبکه تهران

شنبه 23/9/87ساعت 9 برنامه سیب شبکه تهران

پنج شنبه 15/12/87 برنامه به خانه باز میگردم ساعت 17:00 شبکه تهران

پنج شنبه 22/12/87 برنامه به خانه باز میگردم ساعت 17:00 شبکه تهران

شنبه 17/12/87 ساعت 20:00 برنامه خانه ماجام جم 2

جمعه 23/12/87 ساعت 20:00 شبکه اصفهان

یکشنبه 16/1/88 ساعت 9 شبکه دو برنامه تصویر زندگی

پنج شنبه 31/2/88 برنامه به خانه باز میگردم ساعت 17:00 شبکه تهران

شنبه 23/3/88 ساعت12 شبکه دو برنامه تصویر زندگی

پنج شنبه28/3/88 برنامه به خانه باز میگردم ساعت 17:00 شبکه تهران

یکشنبه7/4/88 ساعت 20:00 برنامه خانه ماجام جم

از شنبه 27/4/88 ساعت 13:30 برنامه های سوختگی شبکه آموزش هر روز

ازچهار شنبه 24/4/88 ساعت 17:00 و تکرار شتبه 13:30 شبکه اصفهان برنامه های گذر تندرستی هر هفته

ازشنبه 31/5/88 هر هفته ساعت 10:15 برنامه خانه فیروزه ای شبکه3

یکشنبه 26/7/88 برنامه تصویر زندگی شبکه 2 ساعت 12:30

یکشنبه23/9/88 ساعت 19:45 برنامه خانه ماجام جم 2

پنج شنبه3/10/88 برنامه به خانه باز میگردم ساعت 17:00 شبکه تهران

یکشنبه4/10/88 ساعت 19:45 برنامه خانه مهر جام جم 2

یکشنبه16/12/88ساعت 19:45-20:30 برنامه خانه مهر جام جم 2

پنج شنبه 20/12/88 ساعت 16:30 برنامه به خانه باز میگردم شبکه تهران

یکشنبه22/1/88ساعت9:30 برنامه خانه مهر جام جم 2

یکشنبه 19/2/89 ساعت 10:00 برنامه خانه فیروزه ای شبکه 3

جمعه 15/5/89 برنامه خانه مهر ساعت 18:30 جام جم 1
جمعه 29/5/89 برنامه خانه مهر ساعت 18:20 جام جم 1

جمعه23/7/89 ساعت 18:20برنامه خانه مهر جام جم 1
یکشنبه 7/9/89 ساعت 11:30 برنامه سیمای خانواده شبکه 1

یکشنبه 21/9/89 ساعت 11:30 برنامه سیمای خانواده شبکه1

یکشنبه5/10/89 ساعت 11:30 برنامه سیمای خانواده شبکه 1

پنج شنبه 8/10/89 ساعت 7:30 برنامه روز از نو شبکه 2

یکشنبه12/10/89 ساعت 12برنامه سیمای خانواده شبکه 1

یکشنبه3/11/89 ساعت 12برنامه سیمای خانواده شبکه 1

یکشنبه24/11/89 ساعت30 :12برنامه سیمای خانواده شبکه 1

یکشنبه15/12/89 ساعت45 :12برنامه سیمای خانواده شبکه 1

پنج شنبه 29/2/90 ساعت 19برنامه کیمیای سلامت شبکه اصفهان

چهارشنبه 11/3/90ساعت 9 برنامه سیب شبکه تهران

شنبه 15/5/90 برنامه خانه ما شبکه 2 ساعت 8:00

شنبه 22/5/90 برنامه خانه ما شبکه 2 ساعت 8:00

چهارشنبه 2/6/90 برنامه سیب شبکه تهران ساعت

شنبه26/6/90 ساعت 20:00 برنامه خانه مهر جام جم

یکشنبه 27/6/90 ساعت 8:30 برنامه طلوع

شنبه 9/7/90 ساعت 11:00 برنامه کیمیای سلامت شبکه 3

یکشنبه 10/7/90 ساعت 7:30 برنامه طلوع شبکه 4

شنبه 7/8/90 ساعت 11:00 برنامه کیمیای سلامت شبکه3

شنبه 13/8/90 ساعت 10:00 برنامه صبحی دیگرشبکه آموزش

پنج شنبه 19/8/90ساعت 20:00 شبکه تهران

شنبه 21/8/90 ساعت 11:00 برنامه سلامت باشید شبکه3

جمعه 25/9/90برنامه خانه مهر ساعت 20:30 جام جم

پنج شنبه25/10/90برنامه خانه مهر ساعت 20:30 جام جم 2

پنج شنبه18/12/90برنامه خانه مهر ساعت 20:30 جام جم 2

دوشنبه 4/2/91ساعت 10:00 شبکه تهران

پنج شنبه 13/7/91 ساعت 12:00 شبکه جام جم 1 برنامه خانه مهر

سه شنبه 25/7/91 ساعت 10:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

پنج شنبه27/7/91برنامه خانه مهر ساعت12 جام جم 1

سه شنبه 2/8/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 9/8/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

دوشنبه 15/8/91 ساعت 10شبکه جام جم

سه شنبه 16/8/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

جمعه 26/8/91 ساعت 19:00 برنامه خانه مهر جام جم

دوشنبه 13/9/91 ساعت 8:45شبکه جام جم 1 برنامهآفتاب مهربانی

دوشنبه 20/9/91 ساعت 10:00شبکه جام جم 1 برنامهآفتاب مهربانی

دوشنبه 11/10/91 ساعت 8:45شبکه جام جم 1 برنامه آفتاب مهربانی

سه شنبه 12/10/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 19/10/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

دوشنبه 2/11/91 ساعت 8:45شبکه جام جم 1 برنامه آفتاب مهربانی

سه شنبه 17/11/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 24/11/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 1/12/91 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 17/2/92 ساعت 12:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 24/2/92 ساعت 11:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 31/2/92 ساعت 11:30 شبکه 1 برنامه سیمای خانواده

پنجشنبه 6/4/92 ساعت 17:00شبکه5

یکشنبه 31/6/92 ساعت 10:00برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 7/7/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 14/7/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 21/7/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 28/7/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 5/8/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 12/8/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 3/9/92 ساعت 12:30 برنامه سیمای خانواده

دوشنبه 23/10/92 ساعت 8:00 برنامهطلوع شکه 4

یکشنبه 4/12/92 ساعت 12:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 12/8/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 12/8/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 11/12/92 ساعت 11:10 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 18/12/92 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 17/1/93 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

یکشنبه 31/1/93 ساعت 10:30 برنامه سیمای خانواده

دوشنبه8/2/93 ساعت 12برنامه سیمای خانواده

دوشنبه15/2/93 ساعت 12برنامه سیمای خانواده

دوشنبه29/2/93 ساعت 12 برنامه سیمای خانواده

سه شنبه 30/2/93 ساعت 7 برنامه یک گام به پیش شبکه خبر

جمعه 24 مرداد ساعت 20 شبکه ورزش برنامه کاوش با موضوع تاتو در ورزشکاران

شنبه 17/8/93 ساعت 12:15 تا حدود 13 برنامه سیمای خانواده

شنبه 93/8/24 ساعت 12:15 تا حدود 13 برنامه سیمای خانواده

شنبه 93/9/1ساعت 12:15 تا حدود 13 برنامه سیمای خانواده

شنبه 93/9/8 ساعت 12:30 تا حدود 13 برنامه سیمای خانواده

شنبه 93/9/15 ساعت 12:30 تا حدود 13 برنامه سیمای خانواده

پنج شنبه 93/9/20 ساعت 10:30 برنامه کلینیک پوست و مو شبکه تهران

سه شنبه 93/10/9 ساعت 16:50 برنامه به خانه بر می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه 93/10/11 ساعت 1:35 برنامه سلام دکتر شبکه آموزش

سه شنبه 23 دی ماه 93 ساعت 17:00 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 7 بهمن 93 ساعت 17:00 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 21 بهمن 93 ساعت 17:00 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 5 اسفند 93 ساعت 16:40برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 19 اسفند 93 ساعت 16:45 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه 18 فروردین ساعت 17:15 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه 1 اردیبهشت ساعت 17:15 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 17:15 برنامه با خانه باز می گردیم شبکه تهران

یکشنبه 10 خرداد ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 9 تیر ساعت 17:00 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 6 مرداد ساعت 17:00 برنامه به خانه باز می گردیم شیکه تهران

پنج شنبه 5 شهریور ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 17 شهریور ساعت 17:15 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 31 شهریور ساعت 17:15 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 14 مهر ساعت 16:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 12 آبان ساعت 14:45 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 24 آذر ساعت 17:30 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

دوشنبه 21 دی ساعت 17:30 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه 20 بهمن ساعت 17:30 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه 18 اسفند ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 18 فروردین ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 31 فروردین ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 21 اردیبهشت ساعت 16:45 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه 6 خرداد ساعت 16:45 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه 8 خرداد ساعت 9:30 برنامه نسخه شبکه اول

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

چهارشنبه 2 تیر ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه 24 تیر ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 19 مرداد ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه 15 مهر ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه 6 آبان ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 23 آذر ساعت 13:15 برنامه پزشکی شبکه آموزش

پنج شنبه ٩دي ساعت ١٧:٣٠ برنامه به خانه باز مي گرديم شبكه تهران

پنج شنبه ٢١ بهمن ساعت ١٧:٣٠ برنامه به خانه باز ميگرديم شبكه تهران

دوشنبه 25 اردیبهشت 96 ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه 23 خرداد 96 ساعت 17:30 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه ٢٨ مرداد٩٦ ساعت ١٧ برنامه به خانه باز ميگرديم شبكه تهران

شنبه 1 مهرساعت 17 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

شنبه 22 مهر ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه 6 آبان ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

جهارشنبه 4 بهمن ساعت 17 برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه ٥ اسفند ساعت ١٧ برنامه به خانه باز ميگرديم با موضوع معرفي محصول سلول بنيادي با نام رنيودرم سل از شبكه تهران

برنامه های سال 97:

شنبه 1 اردیبهشت 97 برنامه نسخه شبکه 1 ساعت 13:20 در مورد لیزر و درمانهای نوین پوستی

شنبه 22 اردیبهشت 97 برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران شبکه تهران ساعت 17

شنبه 29 اردیبهشت 97 برنامه نسخه شبکه 1 در مورد مقایسه شیوه های نوین جوانسازی

کاربران محترم برنامه های زنده ممکن است حدود 15-20 دقیقه با تاخیر شروع شود.


آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن
تلفن : 88886501 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فرم استخدامفرم رضایتمندی بیماراننظر سنجی در مورد وب سایتفرم مشاوره پیوند موصفحه اصلیبیوگرافیگالری عکسفیلم هالیست موضوعی مقالاتسوالات پزشکیدرباره ماویزیت اینترنتی بیماران رپیامهای کاربرانسایتهای دیگر